Lt Cormeaulaan 5, 3970 Leopoldsburg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– Leverancier: RH Websites en hosting: handelende als Freelance leverancier voor Webdesign-, Hosting diensten, domeinnamen, alsook andere marketing diensten.

– Klant: Het bedrijf of de particulier aan wie door de leverancier advies, begeleiding en/of diensten verleend worden dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger

– Adres: De locatie van waaruit de diensten door de leverancier worden uitgeoefend; Lt Cormeaulaan 5, 3970 Leopoldsburg

Artikel 2: Algemeen

De leverancier geeft advies en voert de diensten uit vanop het als zodanig opgegeven adres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het adres wordt de klant per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Prijzen

Voor aanvang van de overeenkomst deelt de leverancier de klant mondeling, schriftelijk of via de website mee welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn steeds exclusief alle wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De leverancier is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien – en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen – na het afsluiten van de overeenkomst. De leverancier beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden. De leverancier verbindt er zich toe de consument te informeren over de totaalprijs voor de bestelling geplaatst wordt.

Artikel 4: Intellectueel eigendom

De leverancier behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen, ontwerpen, websites, en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de klant.

De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de leverancier noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de leverancier verstrekt zijn.
Inhoud aangeleverd door de klant blijft eigendom van de klant. 

Artikel 5: Aanvaarding

Elke bestelling/betaling betekent aanvaarding door de klant van de Algemene Voorwaarden en de Privacy- en Cookie policy van de leverancier. Deze documenten zijn vrij beschikbaar op www.rhwebsiteshosting.be

Artikel 6: Betaling en levering

Betaling aan de leverancier dient contant, via de elektronische betalingsmogelijkheden van de website, of door overschrijving plaats te vinden. De klant ontvangt een factuur voor de geleverde en/of geplande diensten. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.

Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25 als schadebeding). Hierbij behoudt de leverancier zich het recht voor om de verdere uitvoering van de lopende overeenkomst(en) op te schorten totdat de klant de openstaande facturen heeft betaald. Indien de factuur zestig dagen na datering niet is voldaan, is de leverancier gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

De door de leverancier opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijnen worden steeds in kalenderdagen geformuleerd.

Artikel 7: Korting

De facturen zijn te betalen zonder enige korting, tenzij anders vermeld. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen op de site exclusief 21% BTW.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht(en)

De leverancier heeft het recht om overeengekomen diensten, adviezen en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden of waarvan hij bij aanvang van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

De leverancier kan – indien er overmacht plaatsvindt en de uitvoering van het advies of de werken binnen de afgesproken termijn in gevaar komt – de werken of een deel ervan uitbesteden aan een derde partij of beslissen de uitvoering van de werken volledig te annuleren. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de geleverde diensten van de leverancier zijn naar hun aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De leverancier sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de klant van door de leverancier verstrekte adviezen en diensten en , tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de leverancier. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de leverancier verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan, schade door bedrijfsstagnatie. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de leverancier nimmer aansprakelijk. De leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of door de klant verzwegen aspect.

Artikel 10: Promotie

De leverancier is vrij om in het kader van promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de door hem geleverde producten/diensten, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Hierbij behoudt de leverancier zich eveneens het recht om op elke door hem geleverde of door hem van onderhoud voorziene website(s) een bescheiden creditvermelding met hyperlink naar de website van de leverancier te plaatsen in de voettekst (footer).

Artikel 11: Fair Use Policy

De leverancier hanteert een Fair Use Policy voor de hosting pakketten met onbeperkt dataverkeer en onbeperkte schijfruimte. Deze maatregel heeft als doelstelling overbelasting van het netwerk en overlast voor andere klanten tegen te gaan. Dit wanneer dit wordt veroorzaakt door klanten die via hun verbinding een abnormaal grotere hoeveelheid aan dataverkeer verbruiken dan andere klanten via eenzelfde type verbinding. 

De inbegrepen schijfruimte binnen onze pakketten is voorzien voor website-gerelateerde opslag en niet voor opslag van abnormaal grote hoeveelheden film- of fotomateriaal, of voor mediabestanden welke geen verband houden met de website in kwestie. Indien het dataverkeer van een gebruiker 4 keer het gemiddelde dataverkeer overschrijdt, of wanneer de hoeveelheid opgeslagen materiaal van een gebruiker 4 keer hoger is dan van gebruikers met een identiek pakket (gemeten over 1 maand) neemt de leverancier proactief contact op. In onderling overleg wordt vervolgens bepaald welke opties er zijn om het verbruik te verminderen of welke alternatieven er zijn in functie van het verbruik.

Indien de klant dit advies niet aanvaard is de leverancier gemachtigd om de toegang – al dan niet tijdelijk – te blokkeren en/of de overeenkomst kosteloos te verbreken. Dit zonder enige verplichting tot schadevergoeding naar de klant toe.

Artikel 12: Ongeoorloofd gebruik

De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde dienst, zelfs indien hij niet de eindegebruiker is. Bij misbruik behoudt de leverancier zich het recht om de toegang – al dan niet tijdelijk – te blokkeren en/of de overeenkomst kosteloos te verbreken.

Dit zonder enige verplichting tot schadevergoeding naar de klant toe.

Onder ongeoorloofd gebruik wordt begrepen:

1. Onrechtmatig gebruik of verspreiding van auteursrechtelijk beschermd werk

2. Het verspreiden van informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend is

3. Het versturen van spam via de servers van de leverancier

4. Het uitvoeren illegale of onwettige activiteiten via de systemen voorzien door de leverancier;

5. Alle opslag en verspreiding van (illegaal) materiaal in strijd met de Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving;

6. Zich onrechtmatig toegang verschaffen tot delen waar de gebruiker geen machtiging toe heeft;

7. Het uitvoeren van taken of bewerkingen welke schade of hinder kunnen veroorzaken op de systemen of voor andere gebruikers.

Alle schade en eventuele kosten die de leverancier heeft geleden als gevolg van bovenstaande acties veroorzaakt door de klant, zullen van rechtswege ook worden verhaald op de klant. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens welke worden opgeslagen door de klant, zelfs niet voor die van de automatische back-ups. Van de klant wordt dan ook verwacht deze de nodige beveiligingen en back-ups voorziet en hiermee alle inhoud up-to-date houdt.

Artikel 13: SSL certificaat

Indien de klant beroep doet op het gratis SSL certificaat dat ter beschikking wordt gesteld door de leverancier, verklaart de klant op de hoogte te zijn van de voorwaarden van de uitgever van deze certificaten. De leverancier is nooit verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de identiteit van de certificaathouder. Daarbovenop staat de leverancier ook niet in voor het beveiligingsniveau van het ter beschikking gestelde SSL certificaat. Het gratis ter beschikking gestelde SSL certificaat is niet voldoende voor uitgebreide gegevensbescherming en dient enkel gebruikt te worden voor persoonlijke, niet-professionele websites.

Artikel 14: Webhosting

Zoals bepaald op de website voorzien wij een uptime van 99.9% van zijn servers. Dit wil zeggen dat de systemen steeds up and running zullen zijn, met grote uitzondering van onvoorziene omstandigheden of overmacht.

Klanten die niet tevreden zijn van de geleverde webhosting diensten krijgen – zonder hiervoor de reden te moeten opgeven – hun geld binnen 30 kalenderdagen na de aankoopdatum teruggestort. (30dagen niet goed geld terug-garantie) Dit is enkel van toepassing op webhosting pakketten aangekocht via de webshop en niet voor verlengingen van bestaande overeenkomsten, Webdesign-, Marketing-, Grafische-, Domeinnaam en/of marketing diensten.

Wanneer de klant beslist om zijn website te verhuizen of te verwijderen van de server van de leverancier, is dit onherroepelijk. Eerder geïnstalleerde websites kunnen dus onmogelijk worden hersteld indien de klant zich alsnog bedenkt, en dit valt geenszins onder de verantwoordelijkheid van de leverancier.

Artikel 15: Domeinnamen

De beschikbaarheidsinformatie rond domeinnamen welke de leverancier verstrekt op de website is louter indicatief. De klant kan er bijgevolg binnen het bestelproces dan ook geen enkel recht aan ontlenen. De aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn volledig afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder DNS Belgium (www.dns.be), SIDN (www.sidn.nl), DNS.LU (www.dns.lu), Afnic (www.afnic.fr) of ICANN (www.icann.org).

De leverancier vervult bij de domeinnaam aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen enkele garantie dat een domeinnaam aanvraag ook wordt toegekend. Door de verhuis van een bestaande domeinnaam aan te vragen verklaart de klant ook daadwerkelijk de eigenaar te zijn van die welbepaalde domeinnaam. De leverancier kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schadeclaims of gevolgen die verband houden met (het oneigenlijk gebruik van) een domeinnaam.

Artikel 16: Betwisting

Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan de leverancier te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten, vangt de termijn aan op de dag na de levering. Wat betreft protest met betrekking tot een factuur, vangt de termijn aan op de factuurdatum.

Op deze overeenkomst met RH Websites en hosting is het Belgisch recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechten voor het arrondissement waar RH Websites en hosting gevestigd is.

Artikel 17: Herroepingsrecht

Wanneer de Klant een Consument is, beschikt deze over een termijn van 14 dagen om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de dag dat de Overeenkomst werd gesloten of, ingeval van verkoop van goederen, vanaf de dag dat de Consument de goederen fysiek in bezit neemt.Indien de Consument gebruik wenst te maken van dit herroepingsrecht, brengt hij de leverancier hiervan schriftelijk op de hoogte binnen de hierboven vermelde termijn. De leverancier zal de Consument vergoeden van alle ontvangen betalingen en leveringskosten door middel van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument werd gebruikt, vanaf het moment dat alle goederen zijn teruggekregen.

 

Voorliggende versie van deze Algemene Voorwaarden dateert van 03 augustus 2021.